przejdź do Sochaczew.pl
70263 odwiedzin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.muzeum.sochaczew.pl


Sochaczew: Wykonanie Termomodernizacji budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie etap I
Numer ogłoszenia: 197634 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą , pl. Kościuszki 2, 96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie, tel. 46 862 33 09, faks 46 862 33 09.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie Termomodernizacji budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: I wariant - wykonanie Termomodernizacji budynku ( elewacja południowa)polegające na wymianie drewnianej stolarki okiennej (na elewacji południowej- szt.24) wraz z parapetami zewnętrznymi i renowacją parapetów wewnętrznych oraz wymianą drzwi zewnętrznych wejściowych. renowacji elewacji (południowej) która polegać będzie na oczyszczeniu powierzchni z brudu i zwietrzałej warstwy tynku, naprawie rys i spękań w pozostawionych tynkach, odtworzeniu zniszczonych elementów wystroju elewacji (detale architektoniczne - gzymsy, głowice i bazy pilastrów, opaski wokół okien itp.), pomalowanie obiektu barwionymi farbami krzemoorganicznymi w kolorach uzgodnionych ze służbami nadzoru konserwatorskiego. wykonaniu robót towarzyszących takich jak: wymiana rur spustowych , renowacja krat okiennych oraz remont schodów wejściowych do budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczony jest w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej tj: w STWiOR oraz w projekcie budowlano - wykonawczym Termomodernizacja Muzeum opracowanym przez ITECH Projektowanie instalacji sanitarnych, 90-216 Łódź, ul. Rewolucji 1905 nr 59 (w części dotyczącej wykonania robót budowlanych na elewacji południowej budynku), które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. II wariant wykonanie Termomodernizacji budynku w Wariancie I oraz dodatkowo: Elewacja północna: demontaż i montaż 1okna O9 Elewacja zachodnia: demontaż i montaż 2 okien O9 Elewacja wschodnia: demontaż i montaż 2 okien O9 wraz z montażem nowych parapetów zewnętrznych i renowacją parapetów wewnętrznych oraz wyprawienie ościeży okiennej od wewnątrz pomieszczeń i z zewnątrz malowanie Zakres robót budowlanych: I WARIANT - w części dotyczącej wykonania robót budowlanych na elewacji południowej budynku zagospodarowanie placu budowy, demontaż istniejących okien szt - 24 szt demontaż istniejących drzwi szt. 1 demontaż istniejących parapetów zewnętrznych demontaż istniejących rur spustowych demontaż istniejących tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych które nie mogą być uszkodzone w wyniku planowanych prac, montaż okien szt. 24 szt. w tym; piwnica: 6 szt. okno O3 parter: 2 szt. O6; 6 szt. - O7 I piętro; 2 szt. O8; 6 szt.- O9 1 szt. O10 Poddasze 1 szt. O3 montaż drzwi zewnętrznych szt. 1 symbol D1 montaż nowych parapetów zewnętrznych - blacha stalowa ocynkowana, powlekana kolor grafitowy. naprawa istniejących parapetów wewnętrznych poprzez oczyszczenie i pomalowanie w kolorze okien montaż nowych rur spustowych (blacha stalowa ocynkowana, powlekana kolor grafitowy) z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, wyprawienie ościeży okiennej od wewnątrz pomieszczeń +malowanie renowacja elewacji południowej renowacja istniejących krat okiennych (elewacja południowa) odtworzenie brakujących detali architektonicznych na południowej elewacji budynku montaż zdjętych na czas prac budowlanych tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych remont schodów zewnętrznych wejściowych poprzez obłożenie płytami granitowymi uporządkowanie terenu wokół budynku i przywrócenie do stanu poprzedniego. II WARIANT - zakres Wariantu I oraz dodatkowo: Elewacja północna: demontaż i montaż 1okna O9 Elewacja zachodnia: demontaż i montaż 2 okien O9 Elewacja wschodnia: demontaż i montaż 2 okien O9 wraz z montażem nowych parapetów zewnętrznych i renowacją parapetów wewnętrznych oraz wyprawienie ościeży okiennej od wewnątrz pomieszczeń i z zewnątrz +malowanie 3. Na dokumentację techniczną przedsięwzięcia składają się: Projekt budowlano - wykonawczy Termomodernizacji budynku Muzeum (architektura) STWiOR W przypadku wystąpienia wątpliwości lub różnic w w/w dokumentach dotyczących opisu tych samych robót, materiałów, urządzeń, obowiązków i uprawnień stron etc. Wykonawca ma obowiązek zwrócić się do Zamawiającego z żądaniem ich wyjaśnienia. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawca uwzględni w cenie przedstawionej w ofercie wariant bardziej korzystny dla Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej placu budowy, w celu dokonania obmiaru robót oraz zapoznania się z warunkami wykonania robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia oraz uzyskania akceptacji przez Inwestora. Uwaga! Budynek wpisany jest do rejestru zabytków dawnego województwa skierniewickiego pod nr 29, decyzja z dnia 25-9-1961r. Zgodnie Postanowieniem MUOZ w Warszawie Delegatura w Płocku z dnia 21.12.2009r, ostateczne ustalenie kolorystyki elewacji nastąpi po wykonaniu próbek koloru bezpośrednio na murze, kolorystykę stolarki okiennej i drzwiowej ostatecznie należy uzgodnić z Konserwatorem zabytków..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.13-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium w tym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie z art. 22 ust.1- załącznik nr 1 w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą być dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż pięć lat, to za okres prowadzenia działalności, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane na budynku o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto każda, z czego przynajmniej jedna była wykonywana na nieruchomości zabytkowej wpisanej do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą być dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie). Dowodami, o których mowa w pkt. 2, będą: a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) w przypadku zamówień na usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt wyżej. c) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 2 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. lit.a, lit.b, Zgodnie z §9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013, poz.231) wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa pkt 2 SIWZ, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Oferent wykaże (oświadczenie), iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej , zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego; osoba musi posiadać co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z ustawą z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579) lub posiadać zaświadczenie o kwalifikacjach na podstawie §19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24.08.1964r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych (Dz.U. Nr 31, poz. 197) lub §17-19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności (Dz.U. Nr 16, poz. 55);

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Oferent wykaże (oświadczenie), iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej , zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego; osoba musi posiadać co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z ustawą z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579) lub posiadać zaświadczenie o kwalifikacjach na podstawie §19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24.08.1964r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych (Dz.U. Nr 31, poz. 197) lub §17-19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności (Dz.U. Nr 16, poz. 55);

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do wysokości sumy ubezpieczenia nie niższej niż 140 000 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy Zaparafowane istotne postanowienia umowy. Wypełniony załącznik nr 6 do S.I.W.Z. Wypełniony załącznik nr 7

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 14.1. Zmiana Czasu na Ukończenie Robót 14.1.1 zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji publicznej. 14.1.2 inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Kontraktem; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 14.1.1 14.1.2 termin Czasu Ukończenia prac może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 14.2.2 Zmiany osobowe a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy b) Zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ , a dla dokonania zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę. 14.3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT; c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy. d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji. f) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego. g) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. W przypadku pkt. 14.3.b zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny oferty, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów. W przypadku pkt. 14.3.c zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionych w umowie. W przypadku pkt. 14.3.d zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie prac, z których Zamawiający rezygnuje. Wszystkie powyższe postanowienia w punktach 14.1, 14.2 i 14.3 stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) b) zmiany danych teleadresowych, c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum.sochaczew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Ziemii Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Pl. Kościuszki 12 96-500 Sochaczew.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2013 godzina 09:30, miejsce: Muzeum Ziemii Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Pl. Kościuszki 12 96-500 Sochaczew.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Muzeum_architektura_opis_techniczny.pdf

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej termomodernizacja siwz.docx

Postanowienia_Konserwatora_Zabytków.pdf

A A A
21.05.2013
godz.16:58

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość