przejdź do Sochaczew.pl
70263 odwiedzin
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 197634-2013 z dnia 2013-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sochaczew
Przedmiot zamówienia obejmuje: I wariant - wykonanie Termomodernizacji budynku  ( elewacja południowa) polegające na wymianie drewnianej stolarki okiennej (na elewacji południowej- szt.24) wraz z parapetami zewnętrznymi i renowacją...
Termin składania ofert: 2013-06-05

 

Sochaczew: Wykonanie Termomodernizacji budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie etap I
Numer ogłoszenia: 123503 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 197634 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, pl. Kościuszki 2, 96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie, tel. 46 862 33 09, faks 46 862 33 09.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie Termomodernizacji budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: I wariant - wykonanie Termomodernizacji budynku ( elewacja południowa)polegające na wymianie drewnianej stolarki okiennej (na elewacji południowej- szt.24) wraz z parapetami zewnętrznymi i renowacją parapetów wewnętrznych oraz wymianą drzwi zewnętrznych wejściowych. renowacji elewacji (południowej) która polegać będzie na oczyszczeniu powierzchni z brudu i zwietrzałej warstwy tynku, naprawie rys i spękań w pozostawionych tynkach, odtworzeniu zniszczonych elementów wystroju elewacji (detale architektoniczne - gzymsy, głowice i bazy pilastrów, opaski wokół okien itp.), pomalowanie obiektu barwionymi farbami krzemoorganicznymi w kolorach uzgodnionych ze służbami nadzoru konserwatorskiego. wykonaniu robót towarzyszących takich jak: wymiana rur spustowych , renowacja krat okiennych oraz remont schodów wejściowych do budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczony jest w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej tj: w STWiOR oraz w projekcie budowlano - wykonawczym Termomodernizacja Muzeum opracowanym przez ITECH Projektowanie instalacji sanitarnych, 90-216 Łódź, ul. Rewolucji 1905 nr 59 (w części dotyczącej wykonania robót budowlanych na elewacji południowej budynku), które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. II wariant wykonanie Termomodernizacji budynku w Wariancie I oraz dodatkowo: Elewacja północna: demontaż i montaż 1okna O9 Elewacja zachodnia: demontaż i montaż 2 okien O9 Elewacja wschodnia: demontaż i montaż 2 okien O9 wraz z montażem nowych parapetów zewnętrznych i renowacją parapetów wewnętrznych oraz wyprawienie ościeży okiennej od wewnątrz pomieszczeń i z zewnątrz malowanie Zakres robót budowlanych: I WARIANT - w części dotyczącej wykonania robót budowlanych na elewacji południowej budynku zagospodarowanie placu budowy, demontaż istniejących okien szt - 24 szt demontaż istniejących drzwi szt. 1 demontaż istniejących parapetów zewnętrznych demontaż istniejących rur spustowych demontaż istniejących tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych które nie mogą być uszkodzone w wyniku planowanych prac, montaż okien szt. 24 szt. w tym; piwnica: 6 szt. okno O3 parter: 2 szt. O6; 6 szt. - O7 I piętro; 2 szt. O8; 6 szt.- O9 1 szt. O10 Poddasze 1 szt. O3 montaż drzwi zewnętrznych szt. 1 symbol D1 montaż nowych parapetów zewnętrznych - blacha stalowa ocynkowana, powlekana kolor grafitowy. naprawa istniejących parapetów wewnętrznych poprzez oczyszczenie i pomalowanie w kolorze okien montaż nowych rur spustowych (blacha stalowa ocynkowana, powlekana kolor grafitowy) z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, wyprawienie ościeży okiennej od wewnątrz pomieszczeń +malowanie renowacja elewacji południowej renowacja istniejących krat okiennych (elewacja południowa) odtworzenie brakujących detali architektonicznych na południowej elewacji budynku montaż zdjętych na czas prac budowlanych tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych remont schodów zewnętrznych wejściowych poprzez obłożenie płytami granitowymi uporządkowanie terenu wokół budynku i przywrócenie do stanu poprzedniego. II WARIANT - zakres Wariantu I oraz dodatkowo: Elewacja północna: demontaż i montaż 1okna O9 Elewacja zachodnia: demontaż i montaż 2 okien O9 Elewacja wschodnia: demontaż i montaż 2 okien O9 wraz z montażem nowych parapetów zewnętrznych i renowacją parapetów wewnętrznych oraz wyprawienie ościeży okiennej od wewnątrz pomieszczeń i z zewnątrz +malowanie 3. Na dokumentację techniczną przedsięwzięcia składają się: Projekt budowlano - wykonawczy Termomodernizacji budynku Muzeum (architektura) STWiOR W przypadku wystąpienia wątpliwości lub różnic w w/w dokumentach dotyczących opisu tych samych robót, materiałów, urządzeń, obowiązków i uprawnień stron etc. Wykonawca ma obowiązek zwrócić się do Zamawiającego z żądaniem ich wyjaśnienia. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawca uwzględni w cenie przedstawionej w ofercie wariant bardziej korzystny dla Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej placu budowy, w celu dokonania obmiaru robót oraz zapoznania się z warunkami wykonania robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia oraz uzyskania akceptacji przez Inwestora. Uwaga! Budynek wpisany jest do rejestru zabytków dawnego województwa skierniewickiego pod nr 29, decyzja z dnia 25-9-1961r. Zgodnie Postanowieniem MUOZ w Warszawie Delegatura w Płocku z dnia 21.12.2009r, ostateczne ustalenie kolorystyki elewacji nastąpi po wykonaniu próbek koloru bezpośrednio na murze, kolorystykę stolarki okiennej i drzwiowej ostatecznie należy uzgodnić z Konserwatorem zabytków...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.13-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Hamilton Joanna Śpiewakowska, ul. Szczerbca 15, 03-105 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 142800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 149076,70

  • Oferta z najniższą ceną: 149076,70 / Oferta z najwyższą ceną: 149076,70

  • Waluta: PLN.A A A
25.06.2013
godz.13:26

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość