przejdź do Sochaczew.pl
70263 odwiedzin
Muzeum: przetarg na termomodernizację ETAP III

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku etap III (elewacja zachodnia, północna) polegające m.in. na wymianie drewnianej stolarki okiennej, wraz z parapetami zewnętrznymi i renowacją parapetów wewnętrznych, renowacja drzwi zewnętrznych oraz wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych od podwórka...

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE  TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MUZEUM ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ I  POLA BITWY NAD BZURĄ W SOCHACZEWIE - ETAP III

Numer ogłoszenia: 51915 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą , pl.

Kościuszki 2, 96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie, tel. 46 862 33 09, faks 46 862 33 09.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.sochaczew.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie

Termomodernizacji budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w

Sochaczewie - etap III.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem

zamówienia jest: Wykonanie Termomodernizacji budynku etap III ( elewacja zachodnia,

północna )- polegające na: - wymianie drewnianej stolarki okiennej (elewacja zachodnia

szt 2; elewacja północna - szt. 9 ,) wraz z parapetami zewnętrznymi i renowacją parapetów

wewnętrznych, renowacja drzwi zewnętrznych oraz wymiana drzwi zewnętrznych

wejściowych od podwórka. - renowacji elewacji (zachodniej, północnej, pawilon od

podwórka wraz z bramą wjazdową) która polegać będzie na oczyszczeniu powierzchni

z brudu i zwietrzałej warstwy tynku, naprawie rys i spękań w pozostawionych tynkach,

odtworzeniu zniszczonych elementów wystroju elewacji (detale architektoniczne -

gzymsy, głowice i bazy pilastrów, opaski wokół okien itp.), pomalowanie obiektu

barwionymi farbami krzemoorganicznymi w kolorach uzgodnionych ze służbami

nadzoru konserwatorskiego. - wykonaniu robót towarzyszących takich jak: malowanie

rur spustowych 8 szt , renowacja krat okiennych 4 szt oraz remont schodów wejściowych

do budynku (od podwórka). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczony

jest w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej tj: w STWiOR oraz w projekcie

budowlano - wykonawczym Termomodernizacja Muzeum opracowanym przez ITECH

Projektowanie instalacji sanitarnych, 90-216 Łódź, ul. Rewolucji 1905 nr 59 (w części

dotyczącej wykonania robót budowlanych na elewacji zachodniej i północnej budynku),

które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.13-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie z art.

22 ust.1

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie

pięciu ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy niż pięć lat, to za okres prowadzenia

działalności, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończył co najmniej 2 roboty budowlane na budynku o wartości co najmniej

150 000 PLN brutto każda, z czego przynajmniej jedna była wykonywana na

nieruchomości zabytkowej wpisanej do rejestru zabytków prowadzonego przez

wojewódzkiego konserwatora zabytków

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Oferent wykaże (oświadczenie),

iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. przynajmniej

jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej , zgodnie z

obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów, wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu

zawodowego; osoba musi posiadać co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na

budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z ustawą z dnia 23.07.2003r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z

późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004r. w sprawie

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań

konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań

ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579)

lub posiadać zaświadczenie o kwalifikacjach na podstawie §19 rozporządzenia

Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24.08.1964r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie

prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych

(Dz.U. Nr 31, poz. 197) lub §17-19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z

dnia 11.01.1994r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac

konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych,

warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia

tej działalności (Dz.U. Nr 16, poz. 55);

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie z art.

22 ust.1 oraz posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności do wysokości sumy ubezpieczenia nie niższej niż 150

000 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH,

JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu należy przedłożyć:

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz

z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach

budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie

2. Wykazu najważniejszych robót budowlanych (min. 2) w zakresie niezbędnym do

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania

i odbiorców, oraz załączenia dowodów potwierdzających, że usługi te zostały

wykonane należycie;

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją

o podstawie do dysponowania tymi osobami;

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania

takich uprawnień;

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów

przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie

dysponował wykonawca:

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny

podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.

1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.

24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania

ofert;

III.4.3.2)

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o

tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)formularz ofertowy

b) Wypełniony załącznik nr 6 do S.I.W.Z

c) Wypełniony załącznik nr 7

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych

warunków zamówienia: www.muzeum.sochaczew.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum

Ziemi sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Plac Tadeusza Kościuszki 12 96-500

Sochaczew.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 27.03.2014 godzina 09:00, miejsce: Muzeum Ziemi sochaczewskiej i Pola Bitwy nad

Bzurą Plac Tadeusza Kościuszki 12 96-500 Sochaczew Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,

w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały

być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

 

SIWZ - muzeum.doc

Muzeum_architektura_opis_techniczny.pdf

Muzeum_rysunek_A-1.pdf

Muzeum_rysunek_A-2.pdf

Muzeum_rysunek_A-3.pdf

Muzeum_rysunek_A-4.pdf

Muzeum_rysunek_A-5.pdf

Muzeum_rysunek_A-6.pdf

Muzeum_rysunek_A-7.pdf

Muzeum_rysunek_A-8.pdf

Muzeum_rysunek_A-9.pdf

Muzeum_rysunek_A-10.pdf

Muzeum_rysunek_A-11.pdf

Muzeum_rysunek_A-12.pdf

Muzeum_rysunek_A-13.pdf

Muzeum_rysunek_A-14.pdf

Muzeum_rysunek_A-15.pdf

Muzeum_rysunek_A-16.pdf

Muzeum_rysunek_A-17.pdf

Muzeum_rysunek_A-18.pdf

Muzeum_rysunek_A-19.pdf

Muzeum_rysunek_A-20.pdf

Muzeum_rysunek_A-21.pdf

Muzeum_rysunek_A-22.pdf

Muzeum_rysunek_A-23.pdf

Muzeum_rysunek_A-24.pdf

Muzeum_rysunek_A-25.pdf

Muzeum_rysunek_A-26.pdf

Muzeum_rysunek_A-27.pdf

Muzeum_rysunek_A-28.pdf

Muzeum_rysunek_A-29.pdf

Muzeum_rysunek_A-30.pdf

Muzeum_rysunek_A-31.pdf

Muzeum_rysunek_A-32.pdf

Muzeum_rysunek_A-33.pdf

Muzeum_rysunek_A-34.pdf

Muzeum_rysunek_A-35.pdf

Muzeum_rysunek_A-36.pdf

Muzeum_rysunek_A-37.pdf

Muzeum_rysunek_A-38.pdf

Muzeum_rysunek_A-39.pdf

Muzeum_rysunek_A-40.pdf

Muzeum_rysunek_A-41.pdf

Muzeum_rysunek_A-42.pdf

Muzeum_rysunek_A-43.pdf

Muzeum_rysunek_A-44.pdf

Muzeum_rysunek_A-45.pdf

Muzeum_rysunek_A-46.pdf

Muzeum_rysunek_A-47.pdf

Muzeum_rysunek_A-48.pdf

Muzeum_rysunek_A-49.pdf

A A A
12.03.2014
godz.09:18
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość